Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Nota prawna

Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Legg Mason TFI S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego ani prawnego. Spółka Legg Mason TFI S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie mogą zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy.

Legg Mason TFI SA na podstawie otrzymanego zezwolenia jest uprawnione do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy Legg Mason. Przystąpienie do funduszy Legg Mason następuje na podstawie oświadczenia woli Uczestnika, złożonego w formie zlecenia, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Towarzystwo oraz poprzez zapisanie w rejestrze uczestników funduszu nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa lub ich ułamkowych części. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, w tym statutu, odpowiedniego funduszu zarządzanego przez Legg Mason TFI S.A. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. nie stanowią depozytu bankowego i nie są objęte jakimikolwiek gwarancjami rządowymi, agencji rządowych lub innymi rodzajami gwarantującymi określoną stopę zwrotu.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycjne funduszu inwestycyjnego związane jest z wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.

Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien przeanalizować kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu / funduszu oraz prospekt informacyjny funduszu w całości i skonsultować się z profesjonalnym doradcą przed zainwestowaniem w fundusz. Prospekt informacyjny funduszu oraz kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.


Podstawowe informacje na temat Legg Mason TFI S.A.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, tel. (+48 22) 337 66 00, fax 337 66 99 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora), adres poczty elektronicznej: info@leggmason.pl, adres internetowy: www.leggmason.pl. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 966.300 złotych.

Wszystkie zamieszczone opinie i informacje dotyczące poszczególnych funduszy zostały sporządzone na określony dzień i mogą ulec zmianie. Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Wyniki inwestycyjne

Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze zgodnie z ich statutami, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest nominowana w złotych. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż fundusze, w zależności od zapisów statutowych, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, zatem mogą na wartość jednostki albo certyfikatu oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne, jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych przez fundusz.

Informacje zawarte na stronie

Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny, chyba że z charakteru zamieszczonego dokumentu jednoznacznie wynika, iż stanowi on ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dystrybucja prospektów zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności rejestrowania papierów wartościowych w uprawnionych instytucjach.

Jakiekolwiek informacje wykraczające poza podane w prospekcie lub aktualizacjach prospektu, przekazane przez nieupoważniony podmiot powinny być pominięte i nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została upoważniona do podawania informacji wykraczających poza informacje zawarte w prospekcie. Oświadczenia zamieszczone zostały w prospektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą być przedmiotem zmiany, jeżeli taka konieczność zaistnieje w związku ze zmianą właściwych przepisów.

Ważne informacje dla obywateli USA i podmiotów tam zarejestrowanych (US persons)

Zarówno jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszy nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 (wraz z późn. zmianami) lub jakimikolwiek właściwymi stanowymi prawami. Jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszy nie mogą być zatem oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani też oferowane i sprzedawane "osobom amerykańskim" (US persons zgodnie z definicją Regulacji S z US Securities Act 1933) lub na ich rachunek lub rzecz. Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja jednostek albo certyfikatów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej bądź "osobom amerykańskim" może spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12, 00-085 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 966.300 złotych.

Zawartość strony jest przeznaczona wyłącznie dla osób zamieszkałych albo mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby mające inne niż w Polsce miejsce zamieszkania albo siedzibę i podlegające innej jurysdykcji powinny skontaktować się ze swoim zawodowym doradcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z produktami i usługami dostępnymi na stronie www.leggmason.pl. W związku z zamiarem korzystania ze strony www.leggmason.pl użytkownik niniejszym wyraża zgodę na treść Regulaminu Strony internetowej www.leggmason.pl oraz przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tej strony internetowej nie będą zabezpieczone.

Infolinia : 0 801 12 22 12, 0 22 640 06 40, 0 22 310 96 40 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora)

do góry