Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Podaj nam szczegóły swojego Celowego Planu Oszczędnościowego (CPO)

Deklarowana miesięczna wpłata:

Kwota pierwszej wpłaty:

MIN
MAX

Składka miesięczna do osiągnięcia docelowej kwoty wpłat:

Wyliczenia zaawansowane

Standardowa opłata początkowa:

1 450,01 zł

Obniżka w opłacie początkowej:

0 %
100 %

Ostateczna opłata początkowa:

750 zł

Wynik procesu oszczędzania

Zakładana stopa zwrotu:

0 %
15 %

Szacowana kwota oszczędności na koniec okresu oszczędzania: w tym: Kwota wpłat Potencjalny zysk na koniec inwestycji

Znajdź dystrybutora

Raport CPO

W celu personalizacji wygenerowanego raportu proponujemy wpisanie poniżej imienia oraz nazwiska

Ważne informacje

Założenia
Wynik jest zyskiem nominalnym, wyliczenia uwzględniają opłaty manipulacyjne, w wyliczeniach założono regułę procentu składanego i kapitalizację miesięczną.
Informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI SA („fundusze") zawarte są w prospektach informacyjnych, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w Regulaminie uczestnictwa w Celowych Planach Oszczędnościowych Legg Mason, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy. Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Więcej
Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Fundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. LM Senior FIO oraz LM Parasol FIO w odniesieniu do aktywów LM Subfunduszu Strateg i LM Subfunduszu Obligacji mogą ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto LM Subfunduszu Akcji i LM Subfunduszu Strateg, wydzielonych w ramach LM Parasol FIO, może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA.
Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry