Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

fundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka funduszu

Typ funduszu
Fundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności
12 kwietnia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,5%
Rachunek nabyć
49 1030 1508 0000 0005 0280 1015
Benchmark
80% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms”
20% – WIG

Dane na dzień 31 stycznia 2017 r.

Aktywa funduszu
1 084,90 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
284,06 PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach)
1,93
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziom ie inwestycyjnym w części dłużnej portfela
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres LM Senior FIO Benchmark
1 mies. 1,44% 1,56%
3 mies. 1,28% 2,41%
6 mies. 1,88% 3,93%
12 mies. 2,97% 5,34%
36 mies. -0,24% 8,65%
60 mies. 7,61% 22,51%
od początku roku 1,44% 1,56%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-01-2017

Poziom ryzyka


3 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych
na rynkach regulowanych.

profil inwestora

Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który:

  • oczekuje wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu, którą oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, gotówkowe lub pieniężne
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne. 

Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.  

Depozytariusz 

Bank Handlowy w Warszawie S.A.


proces inwestycyjny

LM Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Nadrzędnym celem inwestycyjnym tego produktu jest osiąganie szczególnie stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu (w okresach co najmniej 2-letnich), a jednocześnie istotnie wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze rynku pieniężnego czy fundusze obligacyjne. Cel inwestycyjny funduszu realizowany jest poprzez konserwatywną politykę inwestycyjną dotycząca części dłużnej funduszu, a której średnia zapadalność nie przekracza 2 lat. Z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje w spółki z całego regionu, chociaż główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. Dobór branż i spółek do portfela z jednej strony dokonywany jest w oparciu o rzetelna analizę fundamentalną, zaś z drugiej strony w dużym stopniu zdeterminowany ich udziałem w indeksie giełdowym WIG.Dokumenty do pobrania

LM Senior FIO - karta funduszu 524,51 KB Prospekt Informacyjny Legg Mason Senior FIO 1,39 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - Legg Mason Senior FIO - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 147,18 KB Tabela opłat 186,98 KB

LEGG MASON senior fio

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa).
Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA.
Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry