Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

subfundusz wchodzi w skład LM Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz polskich papierów dłużnych
Początek działalności
4 stycznia 1999
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
2,9%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
1,5%
Rachunek nabyć
21 1050 0086 1000 0090 3004 4979
Benchmark
100% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku)

Dane na dzień 31 stycznia 2017 r.

Aktywa subfunduszu

169,23 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
273,63 PLN
Efektywny czas trwania portfela (w latach)
4,29
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym
100%

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres LM Obligacji Benchmark
1 mies. -0,17% -0,08%
3 mies. -1,92% -1,62%
6 mies. -2,76% -1,89%
12 mies. -1,68% -0,17%
36 mies. 7,53% 12,78%
60 mies. 16,56% 27,25%
od początku roku -0,17% 0,14%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-01-2017

Poziom ryzyka


3 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% udziału obligacji skarbowych w aktywach.

profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla:

  • ostrożnego inwestora, który akceptuje relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i oczekuje zysku nieco wyższego od lokat bankowych i funduszy pieniężnych, wynikającego m.in. ze zmian stóp procentowych. 
Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie  nie krótszym niż 2 lata.

dane dodatkowe

Agent transferowy 

Pekao Financial Services Sp. z o.o. 

Depozytariusz 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach


proces inwestycyjny

Celem subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Subfundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu już od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłużne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.dokumenty do pobrania

LM Obligacji - karta funduszu 778,16 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - Legg Mason Obligacji - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 150,92 KB Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol FIO 2,19 MB
Pokaż więcej dokumentów

legg mason obligacji

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Okazji Rynkowych („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Opportunity Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
/ Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry