Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

subfundusz wchodzi w skład LM Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz dłużnych papierów globalnych
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
2,50%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,00%
Rachunek nabyć subfunduszu
34 1240 1037 1111 0010 6449 0002
Benchmark
Brak

Dane na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Aktywa subfunduszu
17,1 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
109,86 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 

Subfundusz działa od 9 października 2015. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres LM Globalnych Papierów Dłużnych Benchmark
1 mies. 0,72% bd.
3 mies. 2,44% bd.
6 mies. 2,66% bd.
12 mies. 7,38% bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku 3,27% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 28-04-2017

Poziom ryzyka


3 - umiarkowane ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy, Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, inwestuje w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro oraz innych walutach z rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 3-letnich,
  • poszukuje funduszu o aktywnej i elastycznej polityce inwestycyjnej typu opportunity,
  • akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne, związane z inwestycjami w skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne, emitowane w różnych krajach i denominowane w różnych walutach.

Jest to Inwestor oczekujący wyższej stopy zwrotu w średnich i długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych, gotowy ponieść straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Polska Kasa Opieki S.A.


proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 3-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.


dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 153,11 KB Prospekt informacyjny Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO 2,39 MB Ulotka - Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych 626,63 KB LM Globalnych Papierów Dłużnych - Karta funduszu 98,26 KB Informacja dla klienta - Legg Mason Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych 299,67 KB

LEGG MASON GLOBALNYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje        

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Globalnych Papierów Dłużnych („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klientów w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów Legg Mason Subfunduszu Globalnych Papierów Dłużnych.
Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


do góry