Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich 

subfundusz wchodzi w skład LM Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,50%
Rachunek nabyć subfunduszu
89 1240 1037 1111 0010 6448 9400
Benchmark
Brak

Dane na dzień 31 marca 2017 r.

Aktywa subfunduszu
0,65 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
117,27 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku). 

Subfundusz działa od 9 października 2015. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres LM Małych Spółek Amerykańskich Benchmark
1 mies. 0,76% bd.
3 mies. 1,01% bd.
6 mies. 12,05% bd.
12 mies. 17,66% bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku 1,01% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-03-2017

Poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

struktura inwestycji

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund

Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji, składający się w minimum dwóch trzecich z amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD, notowanych na rynkach regulowanych. Portfel tego subfunduszu zawiera przeciętnie 100 spółek. Selekcja spółek do portfela odbywa się wg stylu bottom-up, a spółki z segmentu o najniższej kapitalizacji (tzw. micro-cap) stanowią przeważnie mniej niż 20% wartości funduszu.

Zarządzający Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund poszukuje m.in. spółek o silnych fundamentach, tj. o zdrowym bilansie, wysokiej wewnętrznej stopie zwrotu oraz możliwości generowania ponadprzeciętnych przepływów finansowych.


profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków typowych dla segmentu małych i mikro przedsiębiorstw,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującym w znacząco niedowartościowane spółki z segmentu małych i mikro spółek amerykańskich, charakteryzujących się silnym bilansem oraz ponadprzeciętnymi przepływami pieniężnymi,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Polska Kasa Opieki S.A.proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:
  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 2000 w okresach 5-letnich,
  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.


dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 152,9 KB Prospekt informacyjny Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO 2,27 MB Ulotka - Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich 599,12 KB LM Małych Spółek Amerykańskich - Karta funduszu 85,84 KB Informacja dla klienta - Legg Mason Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich 299,55 KB

LEGG MASON MAŁYCH SPÓŁEK AMERYKAŃSKICH

Zacznij oszczędzać już teraz

Zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Małych Spółek Amerykańskich („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klientów w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów Legg Mason Subfunduszu Małych Spółek Amerykańskich.
Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


do góry