Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Legg Mason Globalnych Zasobów 

subfundusz wchodzi w skład LM Parasol Zagraniczny SFIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji
Początek działalności
19 września 2016 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,7%
Rachunek nabyć subfunduszu
85 1240 1037 1111 0010 6950 4469
Benchmark
brak

Dane na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Aktywa subfunduszu
0,65 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
106,11 PLN

WYKRES wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku). Subfundusz działa od 19.09.2016 r.. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu dane w tabeli nie mogą zostać zaprezentowane.
Okres LM Globalnych Zasobów Benchmark
1 mies. -0,50% bd.
3 mies. -2,81% bd.
6 mies. 3,59% bd.
12 mies. b.d. bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku -1,88% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 28-04-2017

poziom ryzyka


6 - wysokie ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

Modelowo 100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund.

Subfundusz bazowy Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund inwestuje przynajmniej 80% swoich aktywów netto w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych na całym świecie (w tym na rynkach wschodzących) i wyemitowane przez firmy zaangażowane głównie w branżach energetycznej, surowcowej, przemysłowej i użyteczności publicznej. Subfundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji na bazie analizy fundamentalnej.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • poszukuje akcyjnych produktów inwestycyjnych o wysokim potencjale zysków,
  • dąży do osiągnięcia długoterminowego wzrostu zainwestowanego kapitału,
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • poszukuje funduszu o aktywnym, selektywnym stylu zarządzania (starannego wyboru wartościowych przedsiębiorstw), inwestującego w spółki surowcowe, energetyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej, notowane na rynkach globalnych.

Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE).

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

proces inwestycyjny

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund.

Inwestycje aktywów subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności w krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 20% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania.

DOKUMENTY DO POBRANIA

LM Globalnych Zasobów - Karta funduszu 87,21 KB Prospekt informacyjny Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO 2,39 MB Ulotka Legg Mason Globalnych Zasobów 725,73 KB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - Legg Mason Globalnych Zasobów - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 151,88 KB Informacja dla klienta - Legg Mason Subfundusz Globalnych Zasobów 298,74 KB

LEGG MASON GLOBALNYCH ZASOBÓW

Zacznij oszczędzać już teraz!

ZAINWESTUJ ON-LINE

Ważne informacje

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Globalnych Zasobów („subfundusz”), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz w informacje dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klienta w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów Legg Mason Subfunduszu Globalnych Zasobów.
Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry