Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Legg Mason CEE Select 

subfundusz wchodzi w skład LM Parasol FIO Subfundusz wchodzi w skład produktów z ulgą podatkową

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji Europy Środkowo-Wschodniej
Początek działalności
1 września 2014 r.
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
3,5%
Opłata za wyniki
Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 20% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu ponad punkt odniesienia (benchmark) w skali roku, przy czym nie więcej niż 1,5%. 
Rachunek nabyć
61 1050 0086 1000 0090 3039 2295
Benchmark
20% WIG (Warszawa) + 10% PX (Czechy) + 10% BUX (Węgry) + 20% RTSI$ (Rosja) + 20% XU100 (Turcja) + 20% ATX (Austria)

Dane na dzień 31 marca 2017 r.

Aktywa subfunduszu

2,62 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)

109,46 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku) 
Okres LM CEE Select Benchmark
1 mies. -1,41% -1,29%
3 mies. 1,84% 0,59%
6 mies. 5,72% 12,93%
12 mies. 10,11% 15,43%
36 mies. b.d. b.d.
60 mies. b.d. b.d.
od początku roku 1,84% 0,59%
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-03-2017

Poziom ryzyka


5 - podwyższone ryzyko

struktura inwestycji

100% portfela zainwestowane w akcje

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla Inwestora, który:

  • jest zainteresowany dywersyfikacją regionalną celem obniżenia ryzyka inwestycyjnego, 
  • poszukuje możliwości wykorzystania potencjału regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a także możliwości uczestniczenia w zyskach firm prowadzących działalność operacyjną w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. 

Jest to inwestor, który akceptuje wysoką koncentrację poszczególnych lokat i istotne odejście od benchmarku. Subfundusz może być przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (CPO, IKE, IKZE). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat.


PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w papiery wartościowe spółek notowanych na rynkach zorganizowanych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, wyselekcjonowanych w oparciu o analizę fundamentalną.
Zarządzający dobierają spółki o:

  • różnej wielkości
  • niskiej relatywnej wycenie
  • solidnej kondycji finansowej
  • wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości.

Przy konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa drugorzędną rolę. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.Dokumenty do pobrania

LM CEE Select - karta funduszu 695,78 KB Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol FIO 2,19 MB Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - Legg Mason CEE Select - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 151,98 KB Tabela opłat 191,48 KB

LEGG MASON CEE Select

Zacznij oszczędzać już teraz!

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu CEE Select („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów Legg Mason Subfunduszu CEE Select. Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem Legg Mason Parasol FIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

do góry