Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych 

subfundusz wchodzi w skład LM Parasol Zagraniczny SFIO

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu
Subfundusz akcji amerykańskich
Początek działalności
9 października 2015
Minimalna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A)
5,25%
Opłata za zarządzanie (jednostki A)
2,50%
Rachunek nabyć subfunduszu
24 1240 1037 1111 0010 6448 8533
Benchmark
Brak

Dane na dzień 31 marca 2017 r.

Aktywa subfunduszu
2,85 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A)
107,53 PLN

Wykres wyceny jednostek

Wybrany zakres dat:
Wykres przedstawia wyniki dla jednostki uczestnictwa kat. A

Błąd ładowania danych,

spróbuj ponownie za jakiś czas..

Module.Fund.Errors.ChartHeaderNoData,

dla danego wykresu.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku)

Subfundusz działa od 9 października 2015. Ze względu na zbyt krótką historię funkcjonowania subfunduszu pełne dane w tabeli poniżej nie mogą zostać zaprezentowane.

Okres LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych Benchmark
1 mies. -0,39% bd.
3 mies. 7,75% bd.
6 mies. 8,04% bd.
12 mies. 14,45% bd.
36 mies. b.d. bd.
60 mies. b.d. bd.
od początku roku 7,75% bd.
* Wyceny dla jednostek kategorii A, 31-03-2017

Poziom ryzyka


5 - podwyższone ryzyko

STRUKTURA INWESTYCJI

100% tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund 


Zagraniczny subfundusz bazowy Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund inwestuje co najmniej 70% aktywów netto w akcje amerykańskich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Fundusz inwestuje w spółki o różnej kapitalizacji.

PROFIL INWESTORA

  • poszukuje funduszu o selektywnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej typu „buy and hold”, bazującej na inwestowaniu w spółki amerykańskie o silnych fundamentach, wyraźnych przewagach konkurencyjnych oraz kompetentnym zarządzie,
  • unika strategii market-timingowej (przewidywania trendów giełdowych i budowania portfeli pod krótkoterminowy oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń),
  • akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Jest to Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu w długich terminach niż z lokat bankowych, funduszy gotówkowych, pieniężnych, dłużnych i mieszanych, gotowy ponieść znaczne straty w krótszej perspektywie w oczekiwaniu na długoterminowy zysk.

dane dodatkowe

Agent transferowy

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Depozytariusz

Bank Polska Kasa Opieki S.A.


PROCES INWESTYCYJNY

Subfundusz dąży do:

  • osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu Russell 3000 Growth w okresach 5-letnich,osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund.

Inwestycje aktywów Subfunduszu:

  • od 70% do 100% - tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc (funduszu zagranicznego, zarejestrowanego w Irlandii),
  • do 20% - dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
  • do 20% - depozyty,
  • do 30% - tytuły uczestnictwa innego funduszu zagranicznego lub tytuły uczestnictwa innej instytucji wspólnego inwestowania


Dokumenty do pobrania

Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) - Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych - jednostka kategorii A / E / F / G / H / V / S 152,62 KB Prospekt informacyjny Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO 2,27 MB LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych - Karta funduszu 85,6 KB Ulotka - Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych 626,32 KB Informacja dla klienta - Legg Mason Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych 299,17 KB

LEgg mason Amerykańskich spółek wzrostowych

Zacznij oszczędzać już teraz

zainwestuj on-line

Ważne informacje

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacjach dla klientów w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klientów w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu oraz informacjami dla klientów w postaci jednolitego dokumentu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA, a w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu. Źródłem informacji o profilu zysku/ryzyka są Kluczowe Informacje dla Inwestorów Legg Mason Subfunduszu Amerykańskich Spółek Wzrostowych.
Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.


do góry