Legg Mason Akcji

Typ funduszu subfundusz akcyjny
Początek działalności 4 stycznia 1999
Minimalna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) 4%
Opłata za zarządzanie (jednostki A) 3,5% w skali roku
Akcjonariusz Legg Mason Inc.
Firma zarządzająca Legg Mason TFI S.A.
   
Dane na dzień 31 sierpnia 2015 r.  
Aktywa subfunduszu 1 065,3 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) 355,63 PLN
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu* (w porównaniu do benchmarku)
  1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. od początku roku
LM Subfundusz Akcji -3,55% -9,79% -7,32% -8,27% 11,64% 10,92% -5,28%
Benchmark -2,79% -7,66% -3,80% -1,13% 23,35% 21,47% -0,26%

* Wyceny dla jednostkek kategorii A, 31.08.2015 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Subfundusz Akcji w okresie 04.01.1999-31.08.2015 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku

Benchmark do dnia 26 kwietnia 2002 r. był obliczany według następującej formuły: 30% inflacja, 70% WIG. Od dnia 26 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według formuły: 80% WIG, 20% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych.

Agent transferowy Pekao Financial Services Sp. z o.o.
Depozytariusz ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
Rachunek nabyć subfunduszu 88 1050 0086 1000 0090 3004 5034

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Akcji („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.więcej >

Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA.
Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Zainwestuj on-lineJak zainwestować?

Proces Inwestycyjny

Legg Mason Subfundusz Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Legg Mason Subfundusz Akcji dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa oraz kompetentny zarząd. Skład portfela będzie istotnie różnić się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki Subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Staramy się, aby portfel Subfunduszu był optymalnie zdywersyfikowany ograniczając liczbę spółek do maksymalnie 50-70 pozycji w zależności od stanu rynku giełdowego. Polityka inwestycyjna nie zakłada stosowania market-timingu, stąd też z zasady portfel jest w pełni ulokowany w akcjach. Jednakże w sytuacjach szczególnych tj. ograniczonej płynności na rynkach finansowych bądź powszechnie wysokiej waluacji spółek na giełdzie, udział depozytów bankowych w strukturze aktywów Subfunduszu może okresowo utrzymywać się na wysokim kilkunastoprocentowym poziomie.

Benchmark

100% - WIG (od 1 grudnia 2006 r.)

Inwestycje

Do 100% - akcje małych, średnich i dużych polskich spółek giełdowych.

Korzyści

  • selektywny dobór spółek do portfela subfunduszu,
  • inwestycje w akcje spółek tzw. liderów o najlepszych perspektywach wzrostu, wysokiej wewnętrznej wartości i rozsądnej cenie,
  • struktura portfela znacznie różniąca się od składu indeksu WIG.