Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(FWP PKP SFIO)

Typ funduszu Fundusz stabilnego wzrostu
Początek działalności 3 października 2002 r.
Firma zarządzająca Legg Mason TFI S.A.
   
Dane na dzień 31 lipca 2014 r.  
Aktywa funduszu 506,91 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa 202,72 PLN
Dotychczasowe wpłaty PKP SA 528,88 mln PLN
Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) 2,02
Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w części dłużnej portfela 100%
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu* (w porównaniu do benchmarku)
  1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. od początku
roku
FWP PKP SFIO 20,41% 21,41% 27,75% 152,93% 354,43% 586,49% 27,23%
Benchmark -0,57% 0,46% 1,91% 4,39% 14,10% 31,12% 1,58%

* Wyceny dla jednostkek kategorii A, 31.07.2014 r.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu FWP PKP SFIO
w okresie 04.01.1999-31.07.2014 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku

 
Rentowność FWP PKP SFIO w stosunku do benchmarku bez uwzględniania wpłat do Funduszu

 

Efektywny czas trwania części dłużnej benchmarku (w latach): 1,73.

Informacje na temat FWP PKP SFIO („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu, jak również
z prospektem informacyjnym funduszu.

Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów
w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI S.A.

Uczestnicy

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest funduszem utworzonym zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2002 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych. Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu.

Proces Inwestycyjny

Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

Inwestycje w akcje
Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne.

Inwestycje w dłużne papiery wartościowe
Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego.

Benchmark

80% - indeks "Citigroup Poland Governement Bond Index 1 to 3 Year Local Terms", 20% - WIG.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FWP PKP SFIO)

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest unikalnym na rynku funduszem, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Do Funduszu trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych. Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest również niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób. Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Jak można uzyskać informacje na temat FWP PKP SFIO?

Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta 0-22 640 09 78 (w dni powszednie w godz. 9.00-17.00)

Jak można dokonać wypłaty z FWP PKP SFIO?

Od 7 września 2007 roku w wybranych placówkach Banku Pekao S.A.
Lista placówek Banku Pekao S.A.